English

If you, or someone you're helping, has questions about Community Health Choice , you have the right to get help and information in your language at no cost. To talk to an interpreter, call 713-295-6704/ 1-855-315-5386


Español

Si usted, o alguien a quien usted está ayudando, tiene preguntas acerca de Community Health Choice, tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un intérprete, llame al 713-295-6704/ 1-855-315-5386.


Tiếng Việt

Nếu quý vị, hay người mà quý vị đang giúp đỡ, có câu hỏi về Community Health Choice, quý vị sẽ có quyền được giúp và có thêm thông tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. Để nói chuyện với một thông dịch viên, xin gọi 713-295-6704/ 1-855-315-5386.


中文

如果您,或是您正在協助的對象,有關於 Community Health Choice 方面的問題,您有權利免費以您的母語得到幫助和訊息。洽詢一位翻譯員,請撥電話 713-295-6704/ 1-855-315-5386


한국어

만약 귀하 또는 귀하가 돕고 있는 어떤 사람이 Community Health Choice 에 관해서 질문이 있다면 귀하는 그러한 도움과 정보를 귀하의 언어로 비용 부담없이 얻을 수 있는 권리가 있습니다. 그렇게 통역사와 얘기하기 위해서는 713-295-6704/ 1-855-315-5386 로 전화하십시오.


اللغة العربية

إن كان لديك أو لدى شخص تساعده أسئلة بخصوص Community Health Choice ، فلديك الحق في الحصول على المساعدة والمعلومات الضرورية بلغتك من دون اية تكلفة. للتحدث مع مترجم اتصل ب 713-295-6704/ 1-855-315-5386.


اُردُو

اگر اپ کسی کو مدد دے رہے ہیں اور اپ دونوں کو سوال ہے Community Health Choice کے بارے میں، تو اپ دونوں کو اپنی زبان میں مفت مدد اور معالومات حاصل کرنے کا حق ہے۔ ترجمان سے بات کرنے کے لیے، 713-295-6704/ 1-855-315-5386 فون کریں۔


Tagalog

Kung ikaw, o ang iyong tinutulangan, ay may mga katanungan tungkol sa Community Health Choice, may karapatan ka na makakuha ng tulong at impormasyon sa iyong wika ng walang gastos. Upang makausap ang isang tagasalin, tumawag sa 713-295-6704/ 1-855-315-5386.


Français

Si vous, ou quelqu'un que vous êtes en train d’aider, a des questions à propos de Community Health Choice, vous avez le droit d'obtenir de l'aide et l'information dans votre langue à aucun coût. Pour parler à un interprète, appelez 713-295-6704/ 1-855-315-5386.


हिन्दी

यदि आपके ,या आप द्वारा सहायता ककए जा रहे ककसी व्यक्तत के Community Health Choice के बारे में प्रश्न हैं ,तो आपके पास अपनी भाषा में मुफ्त में सहायता और सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ककसी िुभाषषए से बात करन े के लिए ,713-295-6704/ 1-855-315-5386 पर कॉि करें।


فارسی

اگر شما، يا کسی کە شما بە او کمک ميکنيد ، سوال در مورد Community Health Choice ، داشتە باشيد حق اين را داريد کە کمکو اطلاعات بە زبان خود را بە طور رايگان دريافت نماييد 713-295-6704/ 1-855-315-5386. تماس حاصل نماييد .


Deutsch

Falls Sie oder jemand, dem Sie helfen, Fragen zum Community Health Choice haben, haben Sie das Recht, kostenlose Hilfe und Informationen in Ihrer Sprache zu erhalten. Um mit einem Dolmetscher zu sprechen, rufen Sie bitte die Nummer 713-295-6704/ 1-855-315-5386 an.


ગુજરાતી

જો તમે અથવા તમે કોઇને મદદ કરી રહ્યાં તેમાંથી કોઇને Community Health Choice વિશે પ્રશ્નો હોય તો તમને મદદ અને માહિતી મેળવવાનો અધિકાર છે. તે ખર્ચ વિના તમારી ભાષામાં પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. દુભાષિયો વાત કરવા માટે,આ 713-295-6704/ 1-855-315-5386 પર કોલ કરો.


Русский

Если у вас или лица, которому вы помогаете, имеются вопросы по поводу Community Health Choice, то вы имеете право на бесплатное получение помощи и информации на вашем языке. Для разговора с переводчиком позвоните по телефону 713-295-6704/ 1-855-315-5386.


日本語

ご本人様、またはお客様の身の回りの方でも、Community Health Choiceについてご質問がございました ら、ご希望の言語でサポートを受けたり、情報を入手したりすることができます。料金はかかりません。 通訳とお話される場合、713-295-6704/ 1-855-315-5386までお電話ください


ພາສາລາວ

ຖ້າທ່ານ, ຫຼືຄົນທີ່ທ່ານກໍາລັງຊ່ວຍເຫຼືອ, ມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບ Community Health Choice, ທ່ານມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນພາສາຂອງທ່ານບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ການໂອ້ລົມກັບນາຍພາສາ, ໃຫ້ໂທຫາ 713-295-6704/ 1-855-315-5386.